Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Matematyka - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych, abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi do rozwiązania problemów matematycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. Posiada wysokie kompetencje społeczne. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Nauczanie matematyki przygotowany jest do pracy w szkołach podstawowych w charakterze nauczyciela matematyki. Oprócz merytorycznej wiedzy matematycznej posiada umiejętności umożliwiające mu organizowanie procesu dydaktycznego na II etapie edukacyjnym, indywidualizację nauczania (w tym: rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, diagnozowanie trudności uczniów o niskich umiejętnościach), prawidłowe komunikowanie się w relacjach interpersonalnych (zwłaszcza z uczniami i rodzicami), rozwiązywanie problemów wychowawczych i prowadzenie ewaluacji pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Zastosowania matematyki jest przygotowany do podjęcia pracy w działach analiz lub w działach przetwarzania danych przedsiębiorstw, instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, etc.) oraz urzędów na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Matematyka - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Matematyka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych, budowania modeli matematycznych i korzystania z gotowych modeli matematycznych, a także posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Zna język obcy na poziomie biegłości językowej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. Posiada wysokie kompetencje społeczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne. Może też podjąć pracę w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych lub kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Nauczanie matematyki jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w charakterze nauczyciela matematyki. Posiada umiejętności umożliwiające mu organizowanie procesu dydaktycznego na III i IV etapie edukacyjnym, indywidualizację nauczania (w tym: rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, diagnozowanie trudności uczniów o niskich umiejętnościach), prawidłowe komunikowanie się w relacjach interpersonalnych (zwłaszcza z uczniami i rodzicami), rozwiązywanie problemów wychowawczych i prowadzenie ewaluacji pracy dydaktycznej i wychowawczej. Potrafi wykorzystać środki technologii informacyjnej do wspomagania procesu nauczania matematyki.

Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Zastosowania matematyki posiada umiejętności wykorzystania metod matematycznych, statystycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów nauk przyrodniczych i medycyny, ekonomii i zarządzania lub przemysłu, posiada wiedzę i umiejętności z tych dziedzin niezbędne do modelowania matematycznego zjawisk i analizy danych specyficznych dla tych dziedzin. Przygotowany jest do podjęcia pracy w działach analiz lub w działach przetwarzania danych przedsiębiorstw, instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, etc.) oraz urzędów na krajowym i zagranicznym rynku pracy.