Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego [aktualizacja 29-11-2014] - wersja pdf


Zasady przeprowadzania egzaminów licencjackich

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  • uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych w planie studiów oraz złożenie wszystkich egzaminów,
  • uzyskanie przez studenta z pracy dyplomowej średniej oceny co najmniej dostatecznej,
  • uzyskanie przez studenta przez okres studiów 180 punktów ECTS.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją w skład której wchodzą:
  • Dziekan lub Prodziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, Dyrektor lub Wicedyrektor Instytutu Matematyki lub inny nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora habilitowanego, jako Przewodniczący,
  • Promotor pracy dyplomowej,
  • Recenzent pracy dyplomowej.
 3. Egzamin dyplomowy może odbyć się w terminie co najmniej 7 dni od daty złożenia pracy dyplomowej, lecz nie później niż po upływie trzech miesięcy. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia.
 4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 5. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z zakresu kierunku studiów, a w szczególności znajomością problematyki związanej z tematem pracy dyplomowej.
 6. Na egzaminie licencjackim student otrzymuje cztery pytania:
  • jedno pytanie od Promotora związane z problematyką pracy,
  • jedno pytanie od Recenzenta związane z problematyką pracy,
  • dwa wylosowane przez siebie pytania (jedno z grupy przedmiotów kierunkowych, jedno z grupy przedmiotów specjalnościowych), z listy zagadnień na egzamin licencjacki zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Matematyki.
 7. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń.
  • średnia ocena pracy dyplomowej,
  • średnia ocena egzaminu dyplomowego, którą stanowi średnia ocen otrzymanych za odpowiedzi na poszczególne pytania.
 8. Wynik studiów stanowi sumę:
  • ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń,
  • ¼ średniej oceny pracy dyplomowej,
  • ¼ oceny egzaminu dyplomowego.
 9. Na dyplomie ukończenia studiów I stopnia wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do oceny zgodnie z zasadą:
  • do 3,25 - dostateczny (3),
  • od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus (3,5),
  • od 3,76 do 4,25 - dobry (4),
  • od 4,26 do 4,50 - dobry plus (4,5),
  • od 4,51 - bardzo dobry (5).

Inne kwestie związane z przeprowadzaniem egzaminu licencjackiego, które nie zostały poruszone powyżej, określa Regulamin Studiów