Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Zagadnienia na egzamin magisterski [aktualizacja 26-01-2017] - wersja pdf


Zasady przeprowadzania egzaminów magisterskich

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:
  • uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych w planie studiów oraz złożenie wszystkich egzaminów,
  • uzyskanie przez studenta z pracy magisterskiej średniej oceny co najmniej dostatecznej,
  • uzyskanie przez studenta przez okres studiów 120 punktów ECTS.
 2. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją w skład której wchodzą:
  • Dziekan lub Prodziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, Dyrektor lub Wicedyrektor Instytutu Matematyki lub inny nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora habilitowanego, jako Przewodniczący,
  • Promotor pracy magisterskiej,
  • Recenzent pracy magisterskiej.
 3. Egzamin magisterski może odbyć się w terminie co najmniej 7 dni od daty złożenia pracy magisterskiej, lecz nie później niż po upływie trzech miesięcy. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej egzamin magisterski winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia.
 4. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym.
 5. Na egzaminie magisterskim student powinien wykazać się wiedzą z zakresu kierunku studiów, a w szczególności znajomością problematyki związanej z tematem pracy magisterskiej.
 6. Na egzaminie magisterskim student otrzymuje cztery pytania:
  • jedno pytanie od Promotora związane z problematyką pracy,
  • jedno pytanie od Recenzenta związane z problematyką pracy,
  • dwa wylosowane przez siebie pytania (jedno z grupy przedmiotów kierunkowych, jedno z grupy przedmiotów specjalnościowych), listy zagadnień na egzamin magisterski zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Matematyki.
 7. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń.
  • średnia ocena pracy magisterskiej,
  • średnia ocena egzaminu magisterskiego, którą stanowi średnia ocen otrzymanych za odpowiedzi na poszczególne pytania.
 8. Wynik studiów stanowi sumę:
  • ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń,
  • ¼ średniej oceny pracy magisterskiej,
  • ¼ oceny egzaminu magisterskiego.
 9. Na dyplomie ukończenia studiów II stopnia wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do oceny zgodnie z zasadą:
  • do 3,25 - dostateczny (3),
  • od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus (3,5),
  • od 3,76 do 4,25 - dobry (4),
  • od 4,26 do 4,50 - dobry plus (4,5),
  • od 4,51 - bardzo dobry (5).

Inne kwestie związane z przeprowadzaniem egzaminu magisterskiego, które nie zostały poruszone powyżej, określa Regulamin Studiów.