Katedra Matematyki

Matematyka

Rekrutacja 2018/2019

Katedra Matematyki kształci studentów na kierunku Matematyka

  • na studiach I stopnia
  • na studiach II stopnia

Każdy, kto chce uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata, powinien wybrać studia na kierunku Matematyka, które pozwalają nie tylko posiąść wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, ale również zapewniają wszechstronny rozwój wszystkim młodym ludziom.

Matematyka – studia I stopnia stacjonarne

Na studiach I stopnia uzyskuje się umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi do rozwiązania problemów matematycznych.Ponadto, student poznaje język angielski na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Zależnie od wyboru jednej ze specjalności :

Nauczanie matematyki lub Zastosowania Matematyki,

student uzyskuje szczególne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkołach podstawowych

lub

do podjęcia pracy w działach analiz lub w działach przetwarzania danych przedsiębiorstw, instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, etc.) oraz urzędów na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Matematyka – studia II stopnia stacjonarne

Studia drugiego stopnia kierunku Matematyka przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, w szczególności metody analizy danych, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Ukończenie studiów II stopnia pozwala także kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Matematyka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych, budowania modeli matematycznych i korzystania z gotowych modeli matematycznych. Umiejętnie posługuje się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości językowej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. Posiada umiejętności i nawyki samodzielnego pogłębiania wiedzy.

W zależności od wyboru jednej ze specjalności:

Nauczanie matematyki lub Analiza Danych

absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w charakterze nauczyciela matematyki

lub

posiada jedną z najbardziej obecnie cenionych na świecie umiejętności przeszukiwania i analizowania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi matematycznych i informatycznych; przygotowany jest do podjęcia pracy w działach przetwarzania danych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, urzędów statystycznych oraz urzędów w kraju i poza jego granicami.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.