Katedra Matematyki

Praktyka

Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z programami kształcenia kierunkach Matematyka na podstawie Zarządzenie 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z 24 stycznia 2017.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 praktyki obejmują:

  • nauczycielską praktykę śródroczną oraz nauczycielską praktykę ciągłą – dla studentów II roku studiów I stopnia specjalności nauczanie matematyki,
  • praktykę zawodową – dla studentów II roku studiów I stopnia specjalności zastosowania matematyki.

Każdy student odbywający praktykę obowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Istnieje możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich – informacja na stronie uczelni

Funkcję instytutowego opiekuna praktyk w Instytucie Matematyki pełni dr Michał Stachura (mista@ujk.edu.pl, pok. 453).

Dokumenty dla studentów:

  1. praktyki nauczycielskie
  2. praktyka zawodowa
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.