Katedra Matematyki

Praktyka

Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z obowiązującymi na kierunku Matematyka programami kształcenia w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Regulamin studiów;
 2. Zarządzenie Nr 75/2016 Rektora UJK z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (procedura numer WSZJK-U/12 dotycząca odbywania i dokumentowania praktyk studenckich, http://www.ujk.edu.pl/ksiega_procedur.html );
 3. Zarządzenie Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 4. Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 8 maja  2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach;
 5. Zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych;
 6. Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020
  w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych.
 7. Zarządzenie nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych.
 8. Zarządzenie nr 276/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 95/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 9. Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W roku akademickim 2022/2023 praktyki obejmują:

 • dla studentów pierwszego stopnia na specjalności „Nauczanie matematyki” praktykę zawodową śródroczną w szkole podstawowej realizowaną na 4 i 6 semestrze studiów oraz ciągłą zawodową praktykę dydaktyczną w szkole podstawowej realizowaną na 5 semestrze studiów,
 • dla studentów pierwszego stopnia na specjalności „Analiza danych i modelowanie matematyczne” praktykę zawodową realizowaną na 4 semestrze studiów.
 • dla studentów drugiego stopnia na specjalności „Nauczanie matematyki” praktykę zawodową śródroczną w szkole ponadpodstawowej oraz ciągłą praktykę zawodową w szkole ponadpodstawowej, które realizowane są na 2 semestrze studiów,
 • dla studentów drugiego stopnia na specjalności „Analiza danych i modelowanie matematyczne” praktykę zawodową realizowaną na 2 semestrze studiów.

Każdy student odbywający praktykę obowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Istnieje możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich – informacja na stronie: http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html .

Funkcję Kierunkowego opiekuna praktyk w Katedrze Matematyki pełni dr Mateusz Masternak (mateusz.masternak@ujk.edu.pl, pok. 504).

Dokumenty dla studentów:

 1. praktyki zawodowe dla specjalności: „Nauczanie matematyki”
 2. praktyki zawodowe dla specjalności: „Analiza danych i modelowanie matematyczne”

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.