Katedra Matematyki

Historia

Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ma już ponad czterdziestoletnią tradycję

Tradycja kształcenia nauczycieli sięga czasów Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794), która zapoczątkowała organizowanie państwowych seminariów nauczycielskich. Od tamtego czasu system oświaty, w szczególności także system kształcenia nauczycieli, był wielokrotnie reformowany. W 1954 roku powstało w Kielcach Studium Nauczycielskie. Była to szkoła zawodowa na podbudowie 11 letniej szkoły ogólnokształcącej, gdzie kształcono nauczycieli przedmiotu, między innymi nauczycieli matematyki.

W roku 1969 powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska a wraz z nią trzy wydziały, w tym Wydział Matematyczno – Przyrodniczy z Zakładem Matematyki, prowadzącym kształcenie studentów na kierunku matematyka z fizyką. Ówczesnym kierownikiem Zakładu był dr Zbigniew Wieczorek, zaś obowiązki pracowników naukowo – dydaktycznych pełnili: mgr Józefa Czugała, mgr Irena Ruszczyk i mgr Maria Skowierżak.

 

Pierwsza siedziba Zakładu Matematyki mieściła się w budynku Instytutu Chemii przy ul. Chęcińskiej 5. fot. Archiwum AŚ

W roku akademickim 1969/70 na kierunku matematyka z fizyką studiowało 60 osób. W 1970 roku pracę w Zakładzie Matematyki podjął doc. dr hab. Adam Uziembło; w latach 1972 – 1974 pełnił funkcję kierownika Zakładu. W tym samym roku zatrudniono mgr Józefa Korpikiewicza, mgr Michała Kosztołowicza oraz mgr Zygmunta Karola Charzyńskiego, a rok później kadrę uzupełnili: mgr Stanisław Koniusz oraz mgr Ryszard Mazur. W miarę rozwoju kadry, w 1976 roku, doszło do reorganizacji dotychczasowej struktury Wydziału i utworzenia Instytutu Matematyki, jako samodzielnej jednostki. Pracą Instytutu kierowali wówczas: doc. dr Zbigniew Dulewicz – dyrektor oraz dr Ryszard Mazur i doc. dr hab. Władysław Piechocki – wicedyrektorzy. Strukturę Instytutu tworzyły:

 1. Zakład Analizy Matematycznej, pod kierownictwem doc. dr hab. Władysława Piechockiego, z pracowniami:
  • Zastosowań Matematyki
  • Funkcji Analitycznych
 2. Zakład Podstaw Matematyki, pod kierownictwem doc. dr hab. Tadeusza Prucnala, z pracowniami:
  • Logiki i Algebry
  • Topologii i Geometrii
 3. Pracownia Dydaktyki Matematyki, pod kierownictwem mgr Józefa Korpikiewicza.

Instytut zatrudniał wtedy 30 nauczycieli akademickich. Wśród zatrudnionych na pierwszym etacie było 3 samodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych i 4 doktorów.

W 1978 roku Pracownię Dydaktyki Matematyki przekształcono w Zakład Dydaktyki Matematyki, którego kierownictwo powierzono mgr Józefowi Korpikiewiczowi. W 1979 roku Uczelnia otrzymała imię Jana Kochanowskiego. W roku 1983 Instytut Matematyki nieznacznie zmienił strukturę organizacyjną. W Zakładzie Dydaktyki Matematyki utworzono pracownie:

 • Metodologii Badań Dydaktycznych
 • Metodyki Nauczania Matematyki
 • Środków Dydaktycznych

W roku 1984 w ramach Instytutu Matematyki powołano Zakład Wychowania Technicznego, który funkcjonował zaledwie do 1987 roku. Funkcję kierownika Zakładu pełnił dr Marian Kucy. W roku akademickim 1988/89 Instytut Matematyki zatrudniał 33 nauczycieli akademickich oraz 3 pracowników inżynieryjno – technicznych i 1 pracownika administracyjnego. Funkcję dyrektora pełnił doc. dr Ryszard Mazur. W latach 1969 – 1989 badania naukowe Instytutu Matematyki skupiały się wokół zagadnień logiki matematycznej, funkcji analitycznych, równań funkcyjnych, zastosowań matematyki i dydaktyki matematyki.

W latach 1992 – 2002 funkcję dyrektora sprawował prof. dr hab. Gustaw Treliński. W tym okresie w Instytucie rozwinęły się badania w zakresie dydaktyki matematyki. Dwoje pracowników Instytutu uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego (1 osoba w zakresie dydaktyki matematyki, 1 osoba w zakresie równań różniczkowych) oraz pięcioro stopnie naukowe doktora, odpowiednio w zakresie: probabilistyki – 1 osoba, dydaktyki matematyki – 3 osoby i z zakresie logiki 1 osoba. W 1996 r. Instytut zorganizował konferencję naukową „Pomiar w kształceniu i samokształceniu”.

W 1998 r. Instytut poniósł bolesną stratę spowodowaną przedwczesną śmiercią dra hab. Tadeusza Prucnala. Profesor Tadeusz Prucnal rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w październiku 1975 roku. Był wybitnym specjalistą z zakresie logiki matematycznej, autorem około 40 prac naukowych o tematyce dotyczącej głównie badań nad logikami i matrycami Łukasiewicza, pojęciem strukturalnej zupełności pewnych rachunków zdaniowych i rachunków predykatów I-rzędu, problemów Friedmana w logice matematycznej oraz logik wyznaczonych przez systemy relacyjne. Profesor był współzałożycielem „Reports on Mathematical Logic” oraz członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych, między innymi Komitetu Redakcyjnego „Studia Logica”. W ramach działalności organizacyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach kolejno pełnił funkcje: kierownika Zakładu Podstaw Matematyki, wicedyrektora Instytutu Matematyki, prodziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i przez dwie kadencje (w latach 1990 – 1996) funkcję dziekana tego Wydziału. Pan Profesor Tadeusz Prucnal pozostaje w pamięci środowiska akademickiego jako wzór człowieka łączącego dobroć i wrażliwość z wybitną inteligencją i talentem.

Do końca lat 90-tych badania naukowe Instytutu Matematyki skupiały się głównie wokół zagadnień logiki matematycznej, funkcji analitycznych, równań funkcyjnych, zastosowań matematyki i dydaktyki matematyki. Granty przyznane Instytutowi Matematyki: 1. „Zastosowanie matematyki w nauczaniu” (studia podyplomowe) kierownik projektu dr J. Grochulski, [X.1999-VI.2000], 2. ” Przygody z matematyką w gimnazjum” (studia podyplomowe) kierownik projektu dr J. Grochulski, [XII.1999-VI.2000].
Od 2000 roku Instytut Matematyki funkcjonuje w ramach powołanej wtedy Akademii Świętokrzyskiej

Nowy budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ulicy Świętokrzyskiej 15 do którego w 1995 roku przeprowadził się Instytut Matematyki fot. [2006] © Paweł Czajkowski

Od 2002 roku dyrektorem Instytutu Matematyki jest prof. dr hab. Adam Idzik. Od tego momentu nastąpiły w Instytucie istotne zmiany. Nastąpiła częściowa wymiana kadry wynikająca z odejścia na emeryturę kilku pracowników oraz zatrudnienia nowych samodzielnych pracowników. Efektem tych zmian był rozwój nowych kierunków badawczych (matematyki dyskretnej, topologii, teorii mnogości) oraz odzyskanie uprawnień do nadawania tytułu magistra. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003 r. od roku akademickiego 2003/2004 Instytut odzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Obecnie oprócz specjalności nauczycielskiej (Nauczanie matematyki i informatyki) studenci mają także możliwość wyboru specjalności Zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce. W roku akademickim 2005/2006 Instytut kształcił 609 studentów, z czego 371 na studiach stacjonarnych i 238 na studiach niestacjonarnych. W latach 2003-2007 nastąpił znaczący rozwój kadry wynikający z awansu naukowego własnych pracowników oraz z pozyskania nowych pracowników samodzielnych spoza Uczelni. Dwóch pracowników Instytutu uzyskało tytuł naukowy profesora nauk matematycznych, jeden pracownik stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, zaś troje pracowników uzyskało stopnie naukowe doktora. Nastąpiła intensyfikacja badań naukowych, czego efektem był wzrost liczby publikacji w stosunku do okresu poprzedniego, zwiększony udział pracowników w konferencjach oraz organizacja własnych konferencji naukowych. W latach 2005 – 2008 zorganizowano trzy konferencje naukowe:

 • „Nowe tendencje w kształtowaniu matematycznym” (28-29 kwietnia 2005)
 • „International Conference on Set-theoretic Topology” (20-25 sierpnia 2006)
 • „Set Theory, Topology and Banach Spaces” (7-11 lipca 2008)

23 stycznia 2008 roku Sejm RP przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia („Dziennik Ustaw” z 7 marca 2008 roku).

Istotne znaczenie dla polityki Instytutu ma wspieranie i pozyskiwanie na studia uzdolnionej matematycznie młodzieży. Instytut uczestniczy w organizacji na terenie województwa świętokrzyskiego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez granic”. Ponadto pracownicy Instytutu są zaangażowani w organizację Olimpiady Matematycznej w Komitecie Okręgowym w Łodzi oraz w prace Komitetu Głównego Olimpiady (dr hab. Michał Wojciechowski). Od 2009 roku studenci Instytutu Matematyki działający w Kole Naukowym Matematyków „Rozmaitości” organizują coroczne obchody Święta Liczby Π mobilizując dzieci i młodzież szkolną do udziału w różnych formach twórczej aktywności związanej z matematyką.

Od 2009 roku Instytutu Matematyki uczestniczy w realizacji Projektu deteH finansowanego ze środków POIG jako jeden z sześciu partnerów Konsorcjum naukowo – przemysłowego. Celem tego projektu jest opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych. Zespół pracowników Instytutu Matematyki pod kierownictwem profesora UJK dra hab. Grzegorza Łysika realizuje zadanie nr 3 projektu, polegające na opracowaniu i realizacji symulacji zjawisk fizycznych w obszarze warstw węglowo-palladowych wytworzonych w ramach zadania 1 dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków; realizacja zadania: 01. 07. 2009 – 31.12. 2013.

Od 2010 roku Instytut Matematyki współpracuje ze Świętokrzyskiem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Pracownicy Instytutu wspierają merytorycznie organizację Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa świętokrzyskiego zapewniając Turniejowi (edycje w latach: 2010/2011, 2011/2012) wysoką jakość edukacyjną.
W latach 2010 – 2011 zorganizowano dwie konferencje naukowe:

 • 25th Summer Conference on Topology and its Applications 25 – 30 July 2010, Kielce, Poland
 • Schauder Conjecture and Fixed Point Theorems of Cauty 15 – 17 May 2011, Kielce, Poland

Na mocy ustawy od 1 października 2011 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach stał się uniwersytetem klasycznym. Pełna nazwa brzmi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Najważniejsze wydarzenia 2012 roku:

 • Organizacja Finału Olimpiady Matematycznej
 • Rozpoczęło działalność Laboratorium Modelowania Matematycznego
 • W roku akademickim 2012/2013 uruchomiono nowy kierunek kształcenia Informatyka i Ekonometria (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

W czerwcu 2013 roku Instytut Matematyki UJK był organizatorem kolejnej edycji Konferencji Władz Uczelnianej Matematyki i Informatyki, konferencji poświęconej istotnym problemom związanym z kształceniem i działalnością naukową na kierunkach matematycznych i informatycznych.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.